O svazu a jeho cílech

Česká asociace esportu, z.s. (zkráceně „ČAeS“) je spolkem, ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm (sídlem) na území České republiky. ČAeS má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Mezi hlavní činnosti ČAeS patří zejména:

  • zastupování zájmů českého esportu vůči veřejným institucím, sportovním organizacím, mezinárodním asociacím a dalším subjektům;
  • organizace a řízení domácích soutěží;
  • vydávání základních organizačních, metodických, sportovně technických, ekonomických a dalších předpisů a pravidel;
  • organizace, zajišťování a řízení sportovní reprezentace České republiky v esportu a péče o ní;
  • propagace a podpora esportu obecně;
  • osvětová činnost v oblasti esportu.

Vedlejší činností ČAeS může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku ČAeS. Jakýkoliv zisk získaný z této činnosti musí být použit pro účely ČAeS. ČAeS může zakládat obchodní společností nebo vstupovat do obchodních společností či obdobných subjektů s jinou právní formou.