Stanovy

STANOVY České asociace esportu, z.s.

Čl. I
 Základní ustanovení

1. Česká asociace esportu, z.s. (dále jen jako „ČAeS“) je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“), ve kterém se dobrovolně sdružují zájemci o esport s bydlištěm (sídlem) na území České republiky.

2. ČAeS má postavení právnické osoby s působností na celém území České republiky, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. ČAeS neodpovídá za závazky svých členů a naopak.

4. ČAeS uznává právní, organizační a finanční samostatnost svých členů.

5. Sídlem ČAeS je Praha.

Čl. II
 Hlavní a vedlejší činnost

1. Hlavní činností ČAeS je zejména:

a) zastupování zájmů českého esportu vůči veřejným institucím, sportovním organizacím, mezinárodním asociacím a dalším subjektům;
b) organizace a řízení domácích soutěží;
c) vydávání základních organizačních, metodických, sportovně technických, ekonomických a dalších předpisů a pravidel;
d) organizace, zajišťování a řízení sportovní reprezentace České republiky v esportu a péče o ní;
e) propagace a podpora esportu obecně;
f) osvětová činnost v oblasti esportu.

2. Vedlejší činností ČAeS může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití majetku ČAeS. Jakýkoliv zisk získaný z této činnosti musí být použit pro účely ČAeS. ČAeS může zakládat obchodní společností nebo vstupovat do obchodních společností či obdobných subjektů s jinou právní formou.

Čl. III
 Členství

1. Členství v ČAeS je dobrovolné a nikdo nemůže být nucen v ČAeS setrvat.

2. ČAeS má (i) řádné členy, (ii) Gamery a (iii) čestné členy. Členství řádných a čestných členů v ČAeS vzniká na základě vyplnění a doručení přihlášky ČAeS a rozhodnutí Předsednictva, resp. Valné hromady o přijetí za člena ČAeS. Nepotvrdí-li Valná hromada rozhodnutí Předsednictva o přijetí člena, členství zaniká ke dni konání Valné hromady. Do doby potvrzení rozhodnutí Předsednictva o přijetí člena Valnou hromadou nemá takový člen právo hlasovat dle odst. 6 písm. e) tohoto článku. Členství Gamerů vzniká na základě vyplnění a doručení přihlášky ČAeS a rozhodnutí Předsednictva o přijetí za člena. Na členství v ČAeS není právní nárok.

3. Řádným členem ČAeS se může stát každý soutěžní tým se sídlem v ČR, který je právnickou osobou ve smyslu platných právních předpisů, popř. je součástí takové právnické osoby a který se účastní soutěží v esportu. Řádnými členy ČAeS mohou dále být právnické osoby, které organizují soutěže v esportu. Řádnými členy mohou být také další právnické osoby, které jsou činné v oblasti esportu.

4. Gamery jsou profesionální a poloprofesionální hráči, kteří se účastní soutěží organizovaných ČAeS. Gamery mohou být také další hráči, kteří nevykonávají činnost na profesionální či poloprofesionální úrovni. Gamery mohou být pouze fyzické osoby.

5. Čestnými členy ČAeS se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť významně zasloužily o český esport.
 
6. Řádný člen má právo zejména:
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČAeS, využívat jeho zařízení a služeb,
b) uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČAeS,
d) účastnit se jednání orgánů ČAeS, jedná-li se o něm,
e) hlasovat a volit na Valné hromadě, a to za podmínek dle těchto stanov.

7. Gamer a čestný má právo:
a) zúčastňovat se akcí pořádaných ČAeS,
b) uplatňovat své návrhy, názory a kritiku,
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČAeS,
d) účastnit se jednání orgánů ČAeS, jedná-li se o něm.

8. Každý člen má tyto základní povinnosti:
a) dodržovat stanovy a usnesení přijatá Valnou hromadou nebo Předsednictvem,
b) šetřit a chránit majetek ČAeS,
c) dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČAeS a esportu obecně,

9.  Řádný člen má navíc tyto základní povinnosti:
a) řádně a včas platit členské příspěvky.

10. Členství zaniká:
a) vystoupením;
b) vyloučením, v případě porušení členských povinností dle odst. 8, resp. 9 tohoto článku;
c) úmrtím fyzické osoby či zánikem právnické osoby;
d) zánikem ČAeS.

11. Člen ČAeS může na základě svého rozhodnutí doporučeným dopisem vystoupit z ČAeS, avšak musí v rámci ČAeS vypořádat veškeré své závazky (např. neuhrazené členské příspěvky apod.). Účinnost vystoupení člena ČAeS nastává okamžikem, kdy oznámení o vystoupení člena ČAeS vezme na vědomí Předsednictvo.

12. Člen ČAeS může být vyloučen z ČAeS na základě rozhodnutí Valné hromady, pokud se závažným způsobem nebo opakovaně (alespoň dvakrát) provinil proti těmto stanovám v období posledních šesti (6) po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Za závažné provinění proti stanovám ČAeS je považováno opakované porušení základních povinností uvedených v  odst. 8. a 9. tohoto článku. Předsednictvo je povinno porušujícího člena ČAeS na jeho porušení písemně upozornit.

13. ČAeS vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v seznamu členů provádí Předsednictvo či jím pověřený orgán/osoba elektronicky na základě zápisu z Valné hromady, na niž bylo rozhodováno o vzniku či zániku členství příslušného člena ČAeS. Seznam členů je zpřístupněn na webové adrese ČAeS.

14. Všichni členové ČAeS svým přihlášením k ČAeS dávají ČAeS výslovný souhlas s užitím osobních údajů, a to zejména za účelem jejich shromažďování, vedení či zpracování jiným způsobem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Osobní údaje budou použity výhradně v rámci vztahů vyplývajících z účasti v ČAeS a za účelem naplnění cílů ČAeS stanovených v těchto stanovách či vnitřních předpisech ČAeS.
    

Čl. IV
 Orgány

Orgány ČAeS jsou:
a) Valná hromada,
b) Předsednictvo,
c) Kontrolní komise.

Čl. V
  Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAeS. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok Předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to minimálně jedna třetina řádných členů nebo Kontrolní komise. Pozvánku na Valnou hromadu rozešle ČAeS nejpozději 4 týdny před dnem jejího konání formou zveřejnění na webové stránce ČAeS.

2. Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti řádných členů. Každý řádný člen je oprávněn vyslat na Valnou hromadu 1 delegáta. Delegátem může být plně svéprávná fyzická osoba. Každý řádný člen (delegát) má jeden hlas. Čestní členové a Gameři se účastní s hlasem poradním. K účasti na Valné hromadě mohou být Předsednictvem přizvány též další osoby.

3. Valná hromada:
a) rozhoduje o stanovách, jejich doplňcích, změnách a symbolice ČAeS,
b) volí a odvolává předsedu ČAeS a členy Předsednictva, členy Kontrolní komise,
c) projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČAeS za uplynulé období, schvaluje plán činnosti a rozpočet na období příští,
d) stanoví výši členských příspěvků pro řádné členy na následující kalendářní rok a způsob jejich placení,
e) rozhoduje o vstupu ČAeS do jiných právnických osob,
f) plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí Předsednictva v případech, kdy tak stanoví vnitřní předpis ČAeS,
g) rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů,
h) rozhoduje o zrušení ČAeS a způsobu likvidace jejího majetku a jmenování likvidátora,
i) rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČAeS a jeho zatěžování,
j) rozhoduje o vyloučení člena z ČAeS,
k) rozhoduje o zakládání právnických osob s účastí ČAeS, o koupi a prodeji obchodních podílů a akcií a o likvidaci obchodních společností, jichž je ČAeS společníkem.
 
4. Valná hromada je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů řádných členů.

5. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů. Tříčtvrtinové většiny hlasů všech přítomných delegátů je zapotřebí k přijetí usnesení o záležitostech uvedených v čl. V. odst. 3 písm. a), b), e), g), h), i) a k).

6. Způsob řízení Valné hromady, organizaci jejího jednání a podrobnosti hlasování upravuje Jednací řád Valné hromady, který Valná hromada schvaluje ihned po svém zahájení. Do doby schválení Jednacího řádu a začátku práce volených orgánů Valné hromady řídí jednání a hlasování osoba pověřená Předsednictvem.

7. Návrhy ke Stanovám ČAeS, případně další návrhy musí navrhovatel doručit ČAeS v písemné formě nejpozději 3 týdny před datem konání Valné hromady. Návrhy mohou předkládat řádní členové. V případě podání takového návrhu právnickou osobou musí být návrh podepsán statutárním orgánem této osoby. Návrhy obdržené před rozesláním pozvánek na Valnou hromadu jsou rozeslány stejným způsobem jako pozvánka; návrhy a protinávrhy obdržené později jsou zveřejněny na webové adrese ČAeS, a to nejpozději 2 týdny před konáním Valné hromady.

Čl. VI
 Předsednictvo

1. Předsednictvo je statutárním orgánem ČAeS. Za Předsednictvo jedná navenek jménem ČAeS předseda ČAeS a místopředsedové ČAeS.

2. Předsednictvo řídí činnost ČAeS a v období mezi Valnými hromadami rozhoduje o všech záležitostech ČAeS, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady vyhrazeny Valné hromadě. Předsednictvo je voleno a odvoláváno Valnou hromadou.

3. Funkční období členů Předsednictva jsou 4 roky.

4. Předsednictvo musí mít minimálně 3 (tři) členy, a to vždy předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. 1. a 2. místopředsedu si z členů Předsednictva zvolených Valnou hromadou volí Předsednictvo.

5. V případě, že kterýkoliv ze členů Předsednictva přestane vykonávat svou funkci v průběhu funkčního období a počet členů zároveň neklesne pod polovinu, může Předsednictvo kooptovat zbývající členy. Tito členové musí být schváleni na nejbližší Valné hromadě následující po kooptaci.

6. Předsednictvo svolává předseda ČAeS, zpravidla jedenkrát měsíčně.

7. Mimořádné zasedání svolává předseda ČAeS na žádost nejméně dvou třetin členů Předsednictva, nebo na základě vlastního rozhodnutí.

8. Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce.

9. Předsednictvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to buďto v písemné podobě nebo za využití emailové komunikace. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vyjádřila nadpoloviční většina všech členů Předsednictva. V případě, že se člen Předsednictva nevyjádří k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasuje pro rozhodnutí. Minimální lhůta k vyjádření se k návrhu rozhodnutí Předsednictva je deset (10) dnů ode dne jeho doručení členovi Předsednictva.

10. Ke své práci si Předsednictvo může zřídit sekretariát ČAeS, a v takovém případě určuje počet jeho zaměstnanců a stanovuje zásady jejich kompetencí a odměňování. Předsednictvo může zřídit funkci generálního sekretáře. Generální sekretář je vedoucí sekretariátu ČAeS, který je jmenován Předsednictvem, které určuje jeho povinnosti. Generální sekretář řídí běžnou činnost ČAeS a zastupuje ČAeS v rozsahu pravomocí poskytnutých Předsednictvem. Předsednictvo dále zřizuje dle potřeby další odborné komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy.

11. Předsednictvo zejména:
a) zajišťuje plnění usnesení Valné hromady,
b) zabezpečuje hospodaření ČAeS včetně vedení řádného účetnictví,
c) vykonává jménem ČAeS zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů,
d) předkládá Valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření ČAeS včetně roční účetní závěrky,
e) jmenuje členy reprezentačních družstev a reprezentační trenéry,
f) schvaluje a vydává předpisy ČAeS s celostátní působností,
g) uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi ČAeS a jednotlivými reprezentanty,
h) řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČAeS,
i) řeší spory mezi členy ČAeS;
j) rozhoduje o přijetí Gamerů;
k) rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku.

12. Prvními členy Předsednictva jsou:

Předseda: Lukáš Pleskot, nar. 2. 1. 1981, tr. bytem Radoušova 1420, 537 01 Chrudim
1. Místopředseda: JUDr. Jiří Janák, nar. 1. 8. 1983, tr. bytem Zlonín 197, 250 64 Měšice u Prahy
2. Místopředseda: Jiří Pacovský, nar. 26. 11. 1988, tr. bytem Písečná 5066, 430 05 Chomutov

Čl. VII
Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČAeS a přísluší jí zejména:
dohlížet na hospodaření ČAeS,
nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních dokladů ČAeS,
kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí Valné hromady,
upozorňovat Předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich nápravu,
vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané Valné hromadě Předsednictvem,
předkládat Valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy, usnesení a zprávu o kontrole hospodaření ČAeS a své činnosti.

2. Kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČAeS a obecně platnými právními předpisy a usnesením Valné hromady.

3. Kontrolní komise je volena a odvolávána Valnou hromadou v počtu 3 (tří) členů, z nichž jeden je Valnou hromadou zvolený předseda a jeden je Valnou hromadou zvolený místopředseda. Předseda má právo zúčastňovat se jednání a schůzí Předsednictva. Funkce člena Kontrolní komise není slučitelná s členstvím v jiném voleném orgánu ČAeS ani s funkcí likvidátora. Funkční období členů Kontrolní komise jsou 4 roky.

4. Kontrolní komisi svolává předseda Kontrolní komise dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání je povinen svolat též na žádost dvou členů kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

5. V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy Kontrolní komise vykonává jeho práva a plní jeho povinnosti místopředseda Kontrolní komise.

6. Prvními členy Kontrolní komise jsou:
Předseda: Přemysl Vaněk, nar. 2. 3. 1986, tr. bytem Hakenova 5, 196 00 Praha 9
Místopředseda Mgr. Štěpán Poulík, nar. 21. 7. 1983, tr. bytem Na Stráni 811/10, 795 01 Rýmařov.
Člen: Ivan Lazarov, nar. 3. 6. 1989, tr. bytem Krížna 38, 811 07 Bratislava

Čl. VIII
 Majetek, hospodaření a jednání

1. Majetek ČAeS tvoří movité, nemovité a nehmotné věci a finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva. ČAeS může hospodařit a nakládat i se svěřeným majetkem jiných organizací či státu v souladu s příslušnými právními předpisy.

2. Majetek ČAeS tvoří zejména:
a) majetek převedený do vlastnictví ČAeS od jiných subjektů,
b) dotace a subvence ze státního rozpočtu a od dalších organizací,
c) členské příspěvky a dary členů ČAeS,
d) příjmy z vlastního podnikání,
e) příjmy z reklamní činnosti (včetně zahraniční),    
f) příjmy od sponzorů, z dobročinné činnosti a dary,
g) příjmy ze sportovní, společenské, kulturní a další činnosti ČAeS.

3. Hospodaření ČAeS se řídí ročním plánem a rozpočtem schváleným Valnou hromadou

4. S finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu disponuje Předsednictvo.

5. Jménem ČAeS jedná vždy společně předseda a jeden z místopředsedů. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu ČAeS připojí předseda a jeden z místopředsedů svůj podpis.

Čl. IX
 Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tyto stanovy byly schváleny zakladateli ČAeS dne 6. 9. 2017.
2. Zakladatelé jsou řádnými členy dle ust. čl. III. těchto stanov.
3. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov stane neplatným, neúčinným a/nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a/nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto stanov nedotčena. V tomto případě nastupuje namísto neplatného, neúčinného či nevykonatelného ustanovení takové ustanovení, které se svým účelem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nevykonatelnému ustanovení.

 

Zakladatelé:

PLAYzone s.r.o., IČ 283 99 510
se sídlem Muchova 237/15, 160 00 Praha 6
zastoupená Lukášem Pleskotem, jednatelem

eSuba, s.r.o., IČ 284 88 431
se sídlem Plzeňská 103/215, 150 00 Praha 5
zastoupená Ladislavem Dyntarem, jednatelem

Jiří Pacovský, nar. 26. 11. 1988
tr. bytem Písečná 5066, 430 05 Chomutov