Struktura asociace

Orgány ČAeS jsou:

 1. Valná hromada

 2. Předsednictvo

 3. Kontrolní komise

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČAeS. Svolává ji minimálně jedenkrát za rok Předsednictvo. Předsednictvo je povinno svolat mimořádnou Valnou hromadu, požádá-li o to minimálně jedna třetina řádných členů nebo Kontrolní komise. Pozvánku na Valnou hromadu rozešle ČAeS nejpozději 4 týdny před dnem jejího konání formou zveřejnění na webové stránce ČAeS.

Valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím delegáti řádných členů. Každý řádný člen je oprávněn vyslat na Valnou hromadu 1 delegáta. Delegátem může být plně svéprávná fyzická osoba. Každý řádný člen (delegát) má jeden hlas. Čestní členové a Gameři se účastní s hlasem poradním. K účasti na Valné hromadě mohou být Předsednictvem přizvány též další osoby.

Činnosti valné hromady:

 • rozhoduje o stanovách, jejich doplňcích, změnách a symbolice ČAeS,
 • volí a odvolává předsedu ČAeS a členy Předsednictva, členy Kontrolní komise,
 • projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti ČAeS za uplynulé období, schvaluje plán činnosti a rozpočet na období příští,
 • stanoví výši členských příspěvků pro řádné členy na následující kalendářní rok a způsob jejich placení,
 • rozhoduje o vstupu ČAeS do jiných právnických osob,
 • plní úlohu odvolacího orgánu proti rozhodnutí Předsednictva v případech, kdy tak stanoví vnitřní předpis ČAeS,
 • rozhoduje o přijetí řádných a čestných členů,
 • rozhoduje o zrušení ČAeS a způsobu likvidace jejího majetku a jmenování likvidátora,
 • rozhoduje o nabývání a pozbývání nemovitého majetku ČAeS a jeho zatěžování,
 • rozhoduje o vyloučení člena z ČAeS,
 • rozhoduje o zakládání právnických osob s účastí ČAeS, o koupi a prodeji obchodních podílů a akcií a o likvidaci obchodních společností, jichž je ČAeS společníkem.

Předsednictvo

Předsednictvo je statutárním orgánem ČAeS. Za Předsednictvo jedná navenek jménem ČAeS předseda ČAeS a místopředsedové ČAeS.

Předsednictvo řídí činnost ČAeS a v období mezi Valnými hromadami rozhoduje o všech záležitostech ČAeS, pokud nejsou těmito stanovami nebo rozhodnutím Valné hromady vyhrazeny Valné hromadě. Předsednictvo je voleno a odvoláváno Valnou hromadou.

Funkční období členů Předsednictva jsou 4 roky.

Předsednictvo musí mít minimálně 3 (tři) členy, a to vždy předsedu, 1. místopředsedu a 2. místopředsedu. 1. a 2. místopředsedu si z členů Předsednictva zvolených Valnou hromadou volí Předsednictvo.

V případě, že kterýkoliv ze členů Předsednictva přestane vykonávat svou funkci v průběhu funkčního období a počet členů zároveň neklesne pod polovinu, může Předsednictvo kooptovat zbývající členy. Tito členové musí být schváleni na nejbližší Valné hromadě následující po kooptaci.

Předsednictvo svolává předseda ČAeS, zpravidla jedenkrát měsíčně.

Mimořádné zasedání svolává předseda ČAeS na žádost nejméně dvou třetin členů Předsednictva, nebo na základě vlastního rozhodnutí.

Předsednictvo je oprávněno přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas jeho zástupce.

Předsednictvo může přijmout rozhodnutí i mimo zasedání (rozhodování „per rollam“), a to buďto v písemné podobě nebo za využití emailové komunikace. Rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vyjádřila nadpoloviční většina všech členů Předsednictva. V případě, že se člen Předsednictva nevyjádří k návrhu rozhodnutí ve stanovené lhůtě, má se za to, že hlasuje pro rozhodnutí. Minimální lhůta k vyjádření se k návrhu rozhodnutí Předsednictva je deset (10) dnů ode dne jeho doručení členovi Předsednictva.

Ke své práci si Předsednictvo může zřídit sekretariát ČAeS, a v takovém případě určuje počet jeho zaměstnanců a stanovuje zásady jejich kompetencí a odměňování. Předsednictvo může zřídit funkci generálního sekretáře. Generální sekretář je vedoucí sekretariátu ČAeS, který je jmenován Předsednictvem, které určuje jeho povinnosti. Generální sekretář řídí běžnou činnost ČAeS a zastupuje ČAeS v rozsahu pravomocí poskytnutých Předsednictvem. Předsednictvo dále zřizuje dle potřeby další odborné komise a jmenuje a odvolává jejich předsedy.

Činnosti předsednictva:

 • zajišťuje plnění usnesení Valné hromady,
 • zabezpečuje hospodaření ČAeS včetně vedení řádného účetnictví,
 • vykonává jménem ČAeS zaměstnavatelská práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních předpisů,
 • předkládá Valné hromadě ke schválení roční zprávu o hospodaření ČAeS včetně roční účetní závěrky,
 • jmenuje členy reprezentačních družstev a reprezentační trenéry,
 • schvaluje a vydává předpisy ČAeS s celostátní působností,
 • uzavírá smlouvy upravující sportovně technické a ekonomické vztahy mezi ČAeS a jednotlivými reprezentanty,
 • řeší rozpory a nedostatky uvnitř ČAeS,
 • řeší spory mezi členy ČAeS;
 • rozhoduje o přijetí Gamerů;
 • rozhoduje o nabývání a pozbývání movitého majetku.

Prvními členy Předsednictva jsou:

 • Předseda: Lukáš Pleskot, nar. 2. 1. 1981, tr. bytem Radoušova 1420, 537 01 Chrudim
 • Místopředseda: JUDr. Jiří Janák, nar. 1. 8. 1983, tr. bytem Zlonín 197, 250 64 Měšice u Prahy
 • Místopředseda: Jiří Pacovský, nar. 26. 11. 1988, tr. bytem Písečná 5066, 430 05 Chomutov

Kontrolní komise

Kontrolní komise je kontrolním orgánem ČAeS a přísluší jí zejména:

 • dohlížet na hospodaření ČAeS,
 • nahlížet kdykoliv do účetnictví a ostatních dokladů ČAeS,
 • kontrolovat dodržování stanov a rozhodnutí Valné hromady,
 • upozorňovat Předsednictvo na zjištěné nedostatky a předkládat návrhy na jejich nápravu,
 • vyjadřovat se ke zprávě o hospodaření předkládané Valné hromadě Předsednictvem,
 • předkládat Valné hromadě svá vyjádření, doporučení, návrhy, usnesení a zprávu o kontrole hospodaření ČAeS a své činnosti.

Kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČAeS a obecně platnými právními předpisy a usnesením Valné hromady.

Kontrolní komise je volena a odvolávána Valnou hromadou v počtu 3 (tří) členů, z nichž jeden je Valnou hromadou zvolený předseda a jeden je Valnou hromadou zvolený místopředseda. Předseda má právo zúčastňovat se jednání a schůzí Předsednictva. Funkce člena Kontrolní komise není slučitelná s členstvím v jiném voleném orgánu ČAeS ani s funkcí likvidátora. Funkční období členů Kontrolní komise jsou 4 roky.

Kontrolní komisi svolává předseda Kontrolní komise dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Zasedání je povinen svolat též na žádost dvou členů kontrolní komise. Kontrolní komise je oprávněna přijímat usnesení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti předsedy Kontrolní komise vykonává jeho práva a plní jeho povinnosti místopředseda Kontrolní komise.

Prvními členy Kontrolní komise jsou:

 • Předseda: Přemysl Vaněk, nar. 2. 3. 1986, tr. bytem Hakenova 5, 196 00 Praha 9
 • Místopředseda Mgr. Štěpán Poulík, nar. 21. 7. 1983, tr. bytem Na Stráni 811/10, 795 01 Rýmařov.
 • Člen: Ivan Lazarov, nar. 3. 6. 1989, tr. bytem Krížna 38, 811 07 Bratislava