Typy členství

ČAeS má řádné členy, gamery a čestné členy. Členství řádných a čestných členů v ČAeS vzniká na základě vyplnění a doručení přihlášky ČAeS a rozhodnutí Předsednictva, resp. Valné hromady o přijetí za člena ČAeS. Nepotvrdí-li Valná hromada rozhodnutí Předsednictva o přijetí člena, členství zaniká ke dni konání Valné hromady.

Řádným členem ČAeS se může stát každý soutěžní tým se sídlem v ČR, který je právnickou osobou ve smyslu platných právních předpisů, popř. je součástí takové právnické osoby a který se účastní soutěží v esportu. Řádnými členy ČAeS mohou dále být právnické osoby, které organizují soutěže v esportu. Řádnými členy mohou být také další právnické osoby, které jsou činné v oblasti esportu.

Gamery jsou profesionální a poloprofesionální hráči, kteří se účastní soutěží organizovaných ČAeS. Gamery mohou být také další hráči, kteří nevykonávají činnost na profesionální či poloprofesionální úrovni. Gamery mohou být pouze fyzické osoby.

Čestnými členy ČAeS se mohou stát fyzické nebo právnické osoby, které se zvlášť významně zasloužily o český esport.

Řádný člen má právo zejména:

 • zúčastňovat se akcí pořádaných ČAeS, využívat jeho zařízení a služeb,
 • uplatňovat své názory, návrhy a kritiku,
 • vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČAeS,
 • účastnit se jednání orgánů ČAeS, jedná-li se o něm,
 • hlasovat a volit na Valné hromadě, a to za podmínek dle těchto stanov.

Gamer a čestný člen má právo:

 • zúčastňovat se akcí pořádaných ČAeS,
 • uplatňovat své návrhy, názory a kritiku,
 • vyžadovat informace o činnosti a hospodaření ČAeS,
 • účastnit se jednání orgánů ČAeS, jedná-li se o něm.

Každý člen má tyto základní povinnosti:

 • dodržovat stanovy a usnesení přijatá Valnou hromadou nebo Předsednictvem,
 • šetřit a chránit majetek ČAeS,
 • dodržovat zásady sportovní etiky a vždy se chovat a jednat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČAeS a esportu obecně,

Řádný člen má navíc tyto základní povinnosti:

 • řádně a včas platit členské příspěvky.